صفحه اصلی ‌» اخبار » بیستمین شماره از هفته نامه شهر امید ،هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۲:۲۴

بیستمین شماره از هفته نامه شهر امید ،هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد

دستش را تو بگیر

۱- فرق بین کسانى که عالما و عامدا مرتکب جرمى مى شوند باافرادى که به واسطه جبر زمانه یا سهوا خطایى ا ز آ نها سر می زند،بسیار زیاد است. این تفاوت شاید در نتیجه تغییرى ایجاد نکند ولى نمی توانیم بی رحمانه مرتکبین جرایم غیرعمدى را در ردیف جنایتکاران یا مجرمین عمدى به حساب آوریم. نگاه خداوند متعال نیز نسبت به بندگانى که از سر غفلت و جهالت مرتکب معاصى می شوندبا طغیانگران و معاندان بسیار تفاوت دارد، تابدانجا که ممکن است تمام خطاهاى بندگان خطاکارى را که عناد نداشتند، مشمول عفو و رحمت واسعه خود قرار دهد اما تاکید کرده که با معاندان وطغیانگران با صفت شدیدالعقاب برخورد خواهد کرد.

۲- تاریخچه و سابقه ارتکاب جرم به زمان پیدایش انسا نها روى این کره خاکى برمی گردد. به همین دلیل مطالعات جرم شناسى و بحث از جرم و مجازات همواره در میان جوامع وجود داشته است.مکاتب مختلف وا دوار گوناگون آمد ه اند و رفت ه اند ولى جرم و مجازات همچنان باقی مانده است چراکه انسا ن ها همواره از عقل وا ختیار خود به نحوا حسن بهره نمی برند و گاه تمایل به راهى غیرا ز راه مستقیم پیدا مى کنند. این روزها به دلایل مختلف، شاهد اصطکاك هاو تنش هاى گوناگونى در زندگى اجتماعى هستیم، تنش ها واصطکا ك هایى که بعضا عامدانه و گاهى هم خارج از برنام ه ریزى هاى متداول صورت می پذیرد. برخى مواقع این تنشها تا حدى پیش می رود که خطوط قرمز قانونى یک کشور را نادیده می گیرد و عناصرلازمه براى تحقق یک جرم پدید می آید وبه تبع آن، مجازات متناسب لحاظ می شود تا یک یا چند یا همه فلسفه تعیین مجازا ت ها تحقق یابد. مواردى ا ز قبیل: بازدارندگى از ارتکاب، تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیاى دم،ا صلاح بزهکار و ....

3-درست یا غلط، یکى از مجازا تهاى رایج در کشور ما، حبس یا زندان بزهکاران است. در این میان تفاوت چندانى بین جرایم گوناگون از حیث نوع مجازات وجود ندارد و مدت زمان حبس، وجه ممیز تمام این جر مها است که به نظر می رسد نیاز به بازنگرى دارد.با رجوع به بند اول این سطور به وضوح به اهمیت کمک به ا فرادى که نه از روى لجاجت و دشمنى و نه از روى تندخویى و حالات خطرناك بلکه به واسطه اشتباه محاسباتى یا تدبیر نا درست یا جبر زمانه و. ..ا سیرمیله هاى زندان شدند، پى خواهیم برد. کمک به کسانى که الحق والانصاف جایشان کنار مردم عادى در کوچه و خیابان و اداره و بازارو مهمتر ا ز همه در کنار پدر و مادر و همسر و فرزندانشان است نه درردیف کسانى که حالت عادى نداشته و مخل نظم و آرامش مردم وحتى خودشان هستند.

4 کمک به آزادى زندانیان غیر عمد فقط کمک به یک نفر زندانى نیست، کمک به آینده بهتر فرزند او هم هست، کمک به حفظ پاکى وطهارت همسر او هم هست، کمک به دل شکسته مادر او هم هست،کمک به  قلب دردمند پدر او هم هست؛بنابراین از آنجایى که کمک به این قشر از جامعه کمک به داشتن جامعهاى با آسیب هاى ا جتماعى کمترا ست می توان ا ینطور نتیجه گرفت که این ا قدام به نوعى کمک به خانواده خودمان و کمک به آرامش عموم مردم است. باید تمرین کنیم وا ین نکته را یادآور شویم به کسى که زمین خورده نباید لگد بزنیم بلکه باید دستش را بگیریم و براى ادامه راه، یارى اش دهیم.

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}