صفحه اصلی ‌» اخبار » «میم » مثل محرومیت
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ۰۹:۲۵

«میم » مثل محرومیت

پانزدهمین شماره از هفته نامه شهر اميد، هفته نامه تخصصي خيريه ها منتشر شد.

1.منطقه محروم که می روی چیزهایی می بینی که به غایتعجیب است و غریب؛ دانش آموز کلاس پنجمی هنوز نوشتنبلد نیست! می دانی چرا؟ چون نباید آمار مردودی های کشور،بالا اعلام شود؛ چرا که یونیسف و یونسکو و سازمان های مشابهدیگر، ناراحت می شوند و ممکن است ما را دعوا کنند!به این فکر نکردیم به جای اعلام قبولی دانش آموزی که هرسال مردود می شود، می توان مسئله او را بررسی و حل کردتا نبینیم کسی را که کلاس پنجمی است ولی هنوز خواندن ونوشتن بلد نیست.
البته دانش آموزی را هم می بینی که برای یک بازی هوش بینالمللی، راهکاری ارائه می کند که در پاسخ های مطرح شدهنیست، آن هم دو راه جدید! حس می کنی تکلیف سنگینیداری برای هر دو دسته دانش آموز که از قضا مدرسه ای مناسببرای تحصیل ندارند.
2.برخی معلمانی که در مناطق محروم، تدریس می کنند،تجربه اول تدریس خود را در آنجا سپری می کنند؛ حال آنکهتدریس به قشری آسیب پذیر و در وضعیت بحرانی، استادانیمی خواهد که به لطائف و ظرائف تدریس و امور مربوط بهروانشناسی و مددکاری نیز آشنا باشد. البته زمینه برای حضوراین چنین افرادی در آن محیط فراهم نیست، نه از جهت تأمینشرایط مالی و نه از جهت تأمین شرایط سکونت و ... اما اگر میخواهیم کار تربیتی مناسب انجام دهیم، می بایست این شرایط را فراهم کنیم وگرنه منطقه محروم تا زمان طولانی تری محرومخواهد ماند.
3. دغدغه گروهی از مردم، ثبت نام فرزندان خود در مدرسه ایاست که فلان کلاس المپیاد یا روباتیک را داشته باشد و گروهینیز نگران این هستند که آیا مدرسه ای ساخته می شود کهفرزندان خود در آن، الفبا را یاد بگیرند. باید به مناطق محرومرفت و تشنگی دانش آموزان را دید برای یک کتاب و یک معلمیکه سرمشق دهد و آنها با ذوق و شوق، تکلیف انجام دهند.معلمی که اوج خواسته اش، تخته ای است که بتواند مطالب راپیوسته در آن بنویسد یا چند گچ رنگی که بتواند مفاهیم را بهتربه تصویر بکشد.
4. از این نوع حدیث و روایت کم نداریم که می فرماید: «ارحمترحم »، رحم کن تا مورد رحم قرار بگیری. هیچ ضمانتی برایدنیا و آخرت هیچکدام ا ز ما وجود ندارد. احسان و یاری و خدمتداوطلبانه در مسائل دنیوی نیز معقول و منطقی است، چراکهممکن است امروز، معاش و معیشت فردی تأمین باشد و فردامحتاج باشد. بنابراین، ایجاد و تقویت روحیه تعاون و احسان،برای همگان مفید و مؤثر است. برای کمک کننده ا ز حیث تقویتو بالندگی روح و ارضای روانی شخص و برای کمک گیرنده نیزباعث حل مشکل می شود.

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}