صفحه اصلی ‌» اخبار » كارتن خوا بها راحت می خوابند!
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳:۵۱

كارتن خوا بها راحت می خوابند!

چهاردهمين شماره از هفته نامه شهر اميد، هفته نامه تخصصي خيريه ها منتشر شد.

۱. هیچگاه مشی و شیوه شهر امید، به تلخ نویسی و سیاه نمایی نبوده، نیست و نخواهد بود، اما این منافاتی ندارد که اگر جایی کمی و کاستی داریم، نشان ندهیم تا به امید خدا و همت مردم و مسئولین، آن نقص را کمرنگ یا حل نکنیم. امید است، این سطور، ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر، قلمداد شود تا هم فریض های اقامه شده باشد که همه حسنات و خوب یها در برابر آن، همچون قطره در برابر دریای پهناور است و هم در جهت رشد و اعتلای شهر، گامی در حد وسع برداشته باشیم.

۲. زیر پوست شهر را در برخی موقعیت ها بهتر می توان دید؛ گویی طوفانی به پا می شود و ظاهر نسبتا آراسته شهر، رنگ دیگری بهخود می گیرد و چهره ای نامهربان از خود، البته به آن ها که آنموقع بیدارند و اهل کوچه گردی و خیابا ن گردی هستند، نشان می دهد. شهری که در آن، رختخوابی برای پیرمردی با لباسی مندرس و قدی خمیده پیدا نمی شود که از قضا فرزندانش درهمین شهر، سکنی گزیدند و از عجایب روزگار، همین پیرمرد،آن ها را به خانه بخت فرستاده و خرجشان کرده؛ اما چه سود که اکنون، یک تکه کارتن، خوشخواب پیرمرد گشته و آسمانبی ستاره، نقش پتو و لحاف را برایش بازی می کند.

3. به گرمخانه ها که می روی و پای درد دل بعضی ازکارتن خواب های دیروز و گرمخانه نشینان امروز می نشینی،متوجه می شوی، امکان دارد کارتن خواب باشی و لیسانس و فوق آن را هم داشته باشی. تازه می فهمی حق نداری بعضی
مریضی ها را داشته باشی وگرنه خانواد ه ات نیز، پیش از رفتن بهدیار باقی با تو خداحافظی می کنند. در می یابی بعضی ها با یکغلط یک نمر ه ای، تو را رد می کنند و فرصت جبران هم نمی دهند و نتیجه این می شود که پدر، برادر، همسر یا هر عضوی  از خانوادهبخوابد اما نه زیر پتوی گرم یا روی تخت و کنار خانواده، بلکهروی نیمکت پارك، زیر پل، روی پل عابر پیاده و حالا امروز بهمدد شهرداری، حداقل در گرمخانه؛ اما کیست که به خود جراتمقایسه دهد، در خانه و پیش خانواده بودن را با دوری و فراق وسختی؛ با خوابیدنی که راحت است اما نمی دانی از سرما خوابتبرد یا از دردهای جسمی و روحی، فکر و خیال تو را خواب کرد یا گرسنگی مفرط.

4. کارتن خواب به خودی خود، باید مورد مطالعه قرار گیردا ما عللی که افرادی را به کارتن خوابی می رسانند نیز، حتما باید مورد مداقه و بررسی قرار گیرند. چرا که مسئله کارتن خوابی فقط مربوط بهمحل خواب نیست، مربوط به سبک زندگی فرد می شود. خطراتی که یک کارتن خواب را تهدید می کند چندین برابر سایرین ا ست،ا زاعتیاد به مواد مخدر و انواع و اقسام بیمار ی ها گرفته تا خلا ف های خرد و کلان. فعالیت هایی که کانون گرم خانواده را هدف گرفته وانسجام و اتحاد خانوادگی و فامیلی در آن کمرنگ شده، روز به روزبیشترمی شود و نگرانی ها برای این پدیده نیز رو به فزونی  می رود.

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}