صفحه اصلی ‌» اخبار » ناپایداری منابع مالی، چالش اصلی موسسات خیریه
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۲:۳۲

ناپایداری منابع مالی، چالش اصلی موسسات خیریه

دوازدهمين شماره از هفته نامه شهر اميد، هفته نامه تخصصي خيريه ها منتشر شد.

 

     

«نبی الله عشقی ثانی»
مدیر موسسه خیریه فرهاد و مدرس دانشگاه

عدم اتکای منابع مالی موسسات خیریه به بودجه های دولتی یا بنگاه های اقتصادی پایدار، چالش مهم موسسات خیریه است.این مهم، اصل برنامه ریزی منسجم را دچار مشکل می کند، زیرا ارایه خدمات و انجام تکالیف پذیرفته شده و اجرای تعهدات وحمایتهای وعده داده شده این موسسات به جامعه هدف آنها را که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند با تنگنا و ناکامی مواجه می سازد.چون موسسات خیریه آخرین پایگاهی هستند که اقشار آسیب پذیر به امید دریافت کمک و مساعدت به آنها مراجعه می کنند.بخش مهم منابع مالی موسسات خیریه توسط نیکوکاران و خیرین،اعضای تشکل ها و حامیان آنها یا از طریق نذورات، خیرات و صدقات مردم عادی تامین می شود که جملگی به توان اقتصادی و درآمدهای معمول این بزرگواران و حامیان وابسته است. پر واضح است زمانی که یک نیکوکار و اهل خیر به هر دلیلی با کاهش و کمبود درآمد مواجه می شود کمک های پرداختی وی به موسسات خیریه هم کاهش می یابد یا قطع می شود، طبیعی ا ست که در چنین شرایطی موسسات خیریه نیز نمی توانند و شایسته نیست که مشابه طلبکاران عمل کرده ودرخواست دریافت کمک و مساعدت به خود را تکرار وا صرار نمایند.نتیجه چنین فرآیندی کاهش ارائه خدمات این موسسات به اقشارآسیب پذیر و نیازمند جامعه است که این خود می تواند باعث نارضایتی و بروز چالش های اجتماعی دیگر شود.اینجا است که نقش و جایگاه استراتژیک سیاستگذاری های کلان ملی دولت مطرح می شود که بایستی در چنین شرایطی به یاری این موسسات بشتابد، تا چرخه کمک رسانی قطع نشود.در این خصوص سه راهکار می تواند مورد عنایت دولت قرار گیرد:

الف: پیش بینی اعتبار خاص در بودجه های سالیانه دولت تا در این مواقع بصورت ارائه کمک های بلاعوض یا وا مهای بدون بهره به یاری موسسات خیریه بیاید.

ب: اتخاذ سیاست های حمایتی و پشتیبانی کننده از طریق تشویق وترغیب و وادارسازی بنگا ه های اقتصادی کلان مالی برای اختصاص سهمی از منابع مالی و درآمدی خود به موسسات خیریه برای جبران این کمبودها، ناتوانیها و انجام مداخلات و حمایتها توسط آنان.

ج: پشتیبانی و فراهم سازی تسهیلات توسط دولت برای انجام فعالیت های اقتصادی توسط موسسات خیریه برای حصول درآمدهای پایدار جهت کمک رسانی به نیازمندان که البته این روش خود مباحث دیگری را به همراه دارد.ذکر این نکته ضروری است که آنچه عنوان گردید موضوع مهم پیشروی همه موسسات خیریه کشور است، البته به استثناء چندموسسه خیریه بسیار بزرگ که با اعمال مدیریت قوی و تبلیغات گسترده و ... بخش بزرگی از حمایت های مردمی را به خود جذب می نمایند.
جا دارد همین جا از چند دستگاه دولتی که خود را متولی موسسات خیریه می دانند این پرسش را مطرح کنیم که برای مواجهه با این نوع موضوعات و چالش های دیگر موسسات خیریه که به سرنوشت
این موسسات و زندگی اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه وابسته اند چه کرده اند و چه برنامه ای دارند.پیشنهاد ما این است، انجام تعامل سازنده و پیوسته و همکار ی های مشترک و تباد ل نظر بین دستگا ه های دولتی و موسسات خیریه که ما نه تنها آن را توصیه می کنیم بلکه به انجام آن اصرار داریم.

اخبار

آرشیو خبر

خیرین برتر

{{ item.name }}
{{ item.amount }} {{ i18n.IRR }}
{{ item.name }}
{{ item.amount }}